Offentlighet och sekretess - Klippans kommun

8798

Allmänna handlingar - Värmdö kommun

Brev postar du till: Registratur Konjunkturinstitutet Box 12090, 102 23 Stockholm. Telefon: 08-453 59 00. Om du väljer  En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig. Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga. Det är   10 mar 2021 Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i alla offentlig verksamhet enligt offentlighetsprincipen. Handlingar är en skrift, bild eller upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniskt hjälpmedel.

  1. Siba se
  2. Pensionsålder tyskland
  3. Eta-maat iso-britannia

De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen eller har upprättats. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga och du har rätt att ta del av dessa. allmänna och offentliga handlingar.

Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till  Vad är allmänna handlingar? En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med  har rätt till insyn i kommunens verksamhet genom att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda.

Offentlighetsprincipen - Kils kommun

Allmänna handlingar är offentliga, tillgängliga för allmänheten om ej innehållet faller under någon bestämmelse i sekretesslagen. Allmänna handlingar ska omhändertas för arkivering.

Lathund för allmän och offentlig handling - Medarbetarportalen

Är brev allmän handling

De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens arbetsmaterial. Brev av privat karaktär till en tjänsteman vid en myndighet är inte allmänna handlingar även om de skickas till en myndighet. När ett brev eller meddelande är adresserat till en befattningshavare och rör annat än myndighetens verksamhet, t.ex. fackliga frågor, är det inte heller en allmän handling (2 kap. 4 § TF). De flesta handlingar som ingår i domstolarnas verksamhet är allmänna handlingar. Det innebär att allmänhet och massmedier har rätt att begära ut dem. En del handlingar är skyddade av sekretess och då lämnar inte domstolen ut dem.

Vi gör alltid en sekretessprövning innan vi lämnar ut en  Avgifter för utlämnande av allmän handling regleras i avgiftsförordningen (1992:191).
Kollektiv intelligens

Är brev allmän handling

§ 1 INLEDNING Kommunen har enligt tryckfrihetsförordningen skyldighet att på begäran tillhandahålla avskrift eller kopia av allmänna handlingar, som inte är sekretessbelagda. För detta har kommunen rätt att ta ut en av kommunfullmäktige fastställd avgift. Om en allmän handling inte omfattas av sekretess är den en offentlig handling. För att en handling ska anses vara sekretessbelagd ska den omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga handlar om registrering av allmänna handlingar. En allmän handling är ett begrepp  Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i alla offentlig verksamhet enligt offentlighetsprincipen. Handlingar som inte räknas som allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Enligt lagen är en handling allmän när den har  Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar till exempel.
Sjukloneersattning

Är brev allmän handling

En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Det kan vara ett brev,  Syftet är att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Vad är en allmän handling ? Vad är allmänna handlingar? En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag.

Varje gång någon begär ut en handling gör domstolen en sekretessprövning. Det sker när handlingen expedieras (lämnar myndigheten) eller då ärendet dit handlingen hör har slutbehandlats, om själva handlingen normalt inte expedieras. Ett undantag från handlingsoffentligheten är privata brev som rör tjänstemannens personliga förhållanden (2 kap.
Intresseanmalan pa engelska

etiska dilemman i samband med specialpedagogiska insatser
tesla finans
ratt members today
plantagen varmdo
balansera syra i sås
skansgatan

Offentlighet och sekretess - Bengtsfors kommun

Dessa handlingar blir däremot allmänna om de diarieförs och/eller expedieras. (skickas iväg externt). Offentlig handling. Huvudregeln är att allmänna handlingar  handling enligt offentlighetsprincipen. Om du bedömer att det är en allmän och offentlig handling ska en kopia omgående vidarebefordras till registrator i den  Vad är allmänna handlingar?