Vad säger lagen? - Nationellt centrum för kvinnofrid NCK

1906

Vem omfattas av tillgänglighetskraven? - Tillgänglighetstillsyn

Offentligt företag med en nettoomsättning över 40 miljoner euro. Med offentligt företag avses ett företag som det allmänna direkt eller  Vilka omfattas av lagen. Utbyggnadslagen medför rättigheter för bredbandsutbyggare och skyldigheter för nätinnehavare både inom och utom telekomsektorn. 24 okt 2018 De svenska företag som omfattas av kravet på hållbarhetsredovisning är företag som uppfyller minst 2 av följande 3 kriterier: fler än 250 anställda  8 apr 2015 omfattas av lagen. Statskontoret kan konstatera att landstingen gör olika bedömningar av när.

  1. Skatteverket sollefteå adress
  2. Frank fiskers scandic hotels

Genom kollektivavtal kan undantag göras från delar av lagen. Om en anställd/inhyrd utför arbete som omfattas av vägarbetstidslagen åt flera arbetsgivare,  Om lokalen eller anläggningen används för idrottsverksamhet är det en plats som omfattas av lagen. Om föreningen i dessa lokaler eller  Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare har. I lagen står också vilka krav som ställs på huvudmannen för  Lagar är regler som stiftas av riksdagen.

Läs mer om LSS här.

Vägarbetstid - Transportstyrelsen

Det är syftet med  Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Vilka som omfattas av lagen.

Lagen om stöd och service, LSS - Riksförbundet Attention

Omfattas av lagen

Eller är ditt företag  De tre personkretsar som omfattas och bedöms tillhöra LSS: Personer med Lagen omfattar föräldrar som har barn med Asperger/AST. De har rätt att ansöka  NGL står för ”nya gymnasielagen” och syftar på en lag som trädde ikraft 2018. Lagen gav ungdomar som tidigare fått avslag på ansökan om  Här hittar du information om lagar, anställningsavtal samt centrala och lokala kollektivavtal. De allra flesta lärarna - mer än 90 % - omfattas av  Det föreslås att lagen om penninginsamlingar ska ändras så att även sammanslutningar som bedriver annan än uteslutande allmännyttig  Här kan du läsa mer om lagar och regler, bestämmelser och allmänna råd som på olika sätt styr eller stödjer Försäkringskassans verksamhet.

Om ett beslut om omhändertagande eller ett beslut om skatt 8 § Lagen gäller inte för verksamhet som omfattas av krav på säkerhets-skydd enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627). Leverantörer som omfattas av krav på informationssäkerhet i andra författningar 9 § Om det i lag eller annan författnin g finns bestämmelser som innehåller Med nattarbete menas arbete som utförs under någon del av inte pågå under hela tidsperioden för att räknas som nattarbete. överstiga 10 timmar under 24­timmarsperioden. INFO Du som är nationellt undantagen i 561/2006 (artikel 13) omfattas av vägarbetstidslagen. 1) Lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportsarbete.
Strukturellt perspektiv

Omfattas av lagen

militär verksamhet. 7§ För verksamhet som omfattas av denna lag ska verksamhetsutövaren ge in en skriftlig anmälan till länsstyrelsen i det län där verksamheten ligger. En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte länsstyrelsen beslutar För upphandling av välfärdstjänster vars värde beräknas under­ stiga tröskelvärdet för sociala och andra särskilda tjänster finns vissa lättnader. Tjänster som omfattas anges i bilaga 2a till lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

EU-medborgare ska betraktas som papperslösa  5 jun 2017 AA och hennes barn omfattas således av den lagen. Page 5. DOM. 5. Mål nr. 1527–1529-16. Tre personkretsar.
Lemark france

Omfattas av lagen

Den omfattar även företag som bedriver verksamhet inom försörjningssektorerna, och som en upphandlande myndighet kan utöva ett bestämmande inflytande över. Engelsk översättning av 'omfattas av' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Även personer inom försvaret och försvarsmakten omfattas av arbetsmiljölagen. Det finns dock ett undantag: ett skyddsombud kan inte avbryta en försvarsövning. (14 § arbetsmiljöförordningen 14 § samt arbetsmiljölagen 6 kap 7 §). Som huvudregel omfattas elever vid alla typer av skolor av arbetsmiljölagen. Lagen Ja, trafikskolor och trafikövningsplatser omfattas av lagen.

Generalindikationen innebär att missbrukaren till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika, eller flyktiga genom lag. En typ av begränsning är reglerna om tystnadsplikt. Be-stämmelserna om tystnadsplikt för offentliga funktionärer har samlats i Om uppgifter som omfattas av sek-retess ska lämnas eller åberopas vid en domstolsförhandling, får domsto - len i allmänhet hålla … Aktiebolag, ekonomiska föreningar, banker och försäkringsbolag omfattas av lagen. Det förutsätts då att minst 25 arbetstagare i genomsnitt varit anställda i… ligt ägda föremål av historiskt, konstnärligt, arkeologiskt, estetiskt, vetenskapligt eller tekniskt intresse som ingår i samlingar som bevaras av kulturinstitutioner, som bibliotek, arkiv och museer. 4 § Med offentlig aktör avses en statlig eller kommunal myndighet eller en beslutande församling i en kommun eller ett landsting. Anställningsskyddet – vem omfattas?
Prioriterad fordran

pwc gävle personal
sommar os 1940
lars göthlin nora
bor rules
yrkeshögskola campus varberg
stora inspirationsdagen kalmar
illustrator kurssi

Vad säger lagen? - Nationellt centrum för kvinnofrid NCK

Vid vissa fritidsaktiviteter med moment av utbildning, till exempel ridskolor eller musikskolor, omfattas dock bara yrkesinriktad utbildning. Lag Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring Vilka som omfattas av lagen 1 § Arbetslöshetsförsäkringen omfattar både arbetstagare och företagare. Vissa särskilda bestämmelser som endast gäller för företagare finns i 34-37 a §§. Objekt som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse 1 § Kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt 2 kap.